Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb felhasználói élményt tudjuk biztosítani. Weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához. Adatvédelmi szabályzatunkról itt talál információt: /adatvedelmi_nyilatkozat_3
Menü

Reklám lexikon

REKLÁM  LEXIKON

Brainstorming
Ötletbörze, ötletroham, ötletvihar, ötletzápor. Valamely témában tájékozott, meghívott személyek csoportos összejövetele, amelyen résztvevők minden kötöttségtől mentesen előadhatják javaslataikat és szabad asszociációk (képzettársítás, az a tudati folyamat, amelyben egy képzet valamilyen összefüggés alapján egy másik képzetet idéz fel) alapján keletkezett ötleteikkel alkotó módon járulhatnak hozzá egy-egy probléma, feladat megoldásához.

Reklám
A Magyar Reklámetikai Kódex megfogalmazása szerint olyan gazdasági tájékoztatás
(hirdetés), amely a fogyasztót áruk, szolgáltatások igénybevételére felhívja, ill. őt ebből a célból befolyásolni kívánja, vagy pedig a fogyasztóval az áru tulajdonságait és használati módját ismerteti. Reklámnak kell tekinteni azokat a hirdetéseket, (fizetett közleményeket) is, amelyek valamely gazdálkodó szervezet nevét vagy tevékenységét népszerűsítik.

Rejtett reklám
Burkolt reklám. Színházi és filmelőadásokon, rádió- és TV műsoradásban olyan (nem reklámnak megjelölt) mozzanat vagy szemléltetés, amely valamely termékre, védjegyre stb. hívja fel a figyelmet. Ha a rejtett reklám a rendező tudatos közreműködésével jön létre, sérti a reklámetikát. A sajtóban burkolt reklámnak minősül, ha az újság valamely terméket, szolgáltatást, vállalatot, szervezetet a tárgyilagos tájékoztatáson túl feldicsér, ami sérti az újságírói etikát.

Reklámadás időtartama
A Rádió és TV társaságok másodpercekben mérik. Ez a hirdetési díjszabásuk alapja, országonként változó szabvány adásidőket alakítottak ki (pl. 10, 15, 30 stb. másodpercenként megállapított tarifákkal).  

Reklámadás keretműsora
Szórakoztató műsor, amely keretet ad különböző reklámoknak. (esztrád, hangverseny, divatbemutató stb.)

Reklámadásból kizárt időszak
Az Rádió és TV műsoridőnek az a része, amelyben reklámadásokra nincs lehetőség. Szabályozása országonként, illetve adóhálózatonként változik.

Reklámajándék
Személyhez szóló ajándék, amely jellegére nézve nem szükségképpen kapcsolódik ahhoz az árukategóriához, amelynek reklámját szolgálja. 
Ne feledje, ezt keres az ajandekbroker.hu oldalon, ezért van itt!

Reklámakció
Konkrét célra irányított reklámtevékenység gyűjtőneve.

Reklámanyag
Reklámtevékenységet megtestesítő eszközök gyűjtőfogalma. Szűkebb értelemben valamely meghatározott reklámcélt szolgáló anyagok összessége.

Reklám argumentáció
Reklámérvelés

Reklámblokk
Több, folyamatosan egymás után sugárzott hirdetésből álló TV műsor, amelyre - a spot hirdetésekkel ellentétben - a műsorban előre jelzett időben kerül sor.

Reklám brossura
Néhány ívből álló, fűzött könyvecske, amely rendszerint informatív reklámot tartalmaz.

Reklámbüdzsé
Reklám költségkeret.  

Reklámcél
Reklámozás által elérni kívánt eredmény (pl. forgalomemelés, új cikk bevezetése, piacszélesítés).

Reklámelemek
A reklámhatás elérése érdekében alkalmazott elemek összessége: - tartalmi (gondolati) érzékelési (fény, szín, hang stb.) és formai (alak, nagyság, elhelyezés) elemek.

Reklámeszköz
Az a technikai forma, amelyben a reklámhordozóval eljuttatott reklámüzenet megjelenik, mint különböző, az emberi érzékszervekre ható elemek egységbe foglalása (szöveg, kép, cím, védjegy, hangok, dallamok, szagok, ízek). A gyakorlatban sokszor nehéz a reklámeszközt és a reklámhordozót szétválasztani. A közvetett reklámeszközöknek hordozójuk van, a közvetlen reklámeszközök ember-, emberkapcsolat révén jutnak el a címzetthez (pl. élőszó, reklámlevél és mellékletei, reklámajándék).  

Reklámetika
A reklámszakmában követendő, elvárt erkölcsi magatartás. Szabályait számos országban, de nemzetközi viszonylatban is reklámkódexekben foglalták össze.

Reklámfigura
Védjegyben, emblémákban, hirdetésben ábrázolt, rendszerint stilizált élőlény, amely árut, vállalatot, eseményt személyesít meg. Önálló reklámtárgyként is terjesztik.

Reklámfilm
Általában a néhány másodperctől három percig terjedő vetítési időtartamú árut, illetve szolgáltatást hirdető rövid filmek.

Reklámfotó
Reklámcélokra készített fénykép, technikai és művészi követelményei az alkalmazott reklámeszköztől és a kitűzött céltól függnek.

Reklámgrafika
A reklám tetszetős megjelenítését, művészi hatását szolgáló grafikai tevékenység, mint az alkalmazott művészet egyik ága.  

Reklámhatás
Azoknak a benyomásoknak az összessége, amelyek a reklámozás nyomán a fogyasztóban a reklám tárgya iránt keletkeznek; ezek lehetnek kedvezőek és kedvezőtlenek is. Nehezen mérhető és számszerűsíthető minőségi kategória, amely a reklám "részeredményeként", első fázisaként értelmezhető.

Reklámhatékonyság
Általában a reklámköltséggel való gazdálkodás eredményességének kifejezője. Értelmezhetjük úgy is, mint az egységnyi reklámköltség gazdasági eredményét, eredménynövelő hatását, vagyis hogy a forgalom emelkedéséből származó többleteredmény milyen arányban áll a reklám ráfordításokkal. A reklámhatékonyság vállalati vizsgálódás szempontjából komplex forgalom, amely csak több mutatóval fejezhető ki, mert magában foglalja a hatás, eredmény, gazdaságosság kérdéseit is. A reklámhatékonyság fogalmát sokszor összetévesztik a reklámhatással vagy a reklám eredményességével.  

Reklámjelmondat
A reklám központi gondolatát lehetőleg frappánsan kifejező, tömörített reklámszöveg; a jelmondatnak közismertté kell válnia, ennek érdekében a reklámozó lehetőleg minden igénybe vehető reklámeszköz útján változatlan formában ismétli. A szövegben alkalmazott rímek, alliterációk, ritmus fülbemászóvá, a közmondásokat, közismert kitételeket felidéző szófüzérek könnyen megjegyezhetővé, népszerűvé teszik a jelmondatot.

Reklámhordozó
Közvetítő, amely a reklámeszközben kifejezett közlést a célcsoporthoz továbbítja, pl. valamely hírlap, folyóirat, plakát, mozi, rádióadó, reklámtárgy stb. a reklámhordozók feloszthatók optikai (vizuális) akusztikus, auditív, optikai-akusztikai, audiovizuális csoportokra. A szakirodalomban, de a gyakorlatban is a reklámhordozót sokszor összetévesztik a reklámeszközökkel, valamint a médiumokkal. E fogalmak elhatárolása azért célszerű, mert a reklámozónak először a reklámeszközöknek kell döntenie, utána határozhat az igénybe vehető médiumokról, azokon belül a reklámhordozóról. Sok esetben a reklámeszköz alkalmazása azon múlik, hogy rendelkezésre állnak-e a megfelelő reklámhordozók.  

Reklámkampány
Térben, időben, hatásában és folyamatában ésszerűen összehangolt reklámintézkedések összessége. Korábban "reklámhadjáratnak" is nevezték. Lényeges a reklámcélok, célcsoportok, az alkalmazott érvrendszer, a motiváció, valamint a pénzügyi feltételek részletes kidolgozása. Elemei: a reklámcél kitűzése, a kampány fő vonalának és a tengelyébe állított témának, valamint a célcsoportnak a meghatározása és a médiaterv elkészítése.

Reklámkoncepció
Reklámcél elérésére kialakított elgondolás, ötleteket tartalmazó elképzelés (koncepció).

Reklámköltség
Reklámcélokra fordított kiadások  

Reklámlevél
A címzett megnyerésére közvetlen akvizíció céljából írt (sokszorosított), lehetőleg egyéni hangvételű üzleti levél. A levélreklám fő eszköze.

Reklámmelléklet
Folyóiratba beleillesztett prospektus, röplap; sajtótermék kizárólag hirdetéseket tartalmazó melléklete. Rendszerint idényjellegű, vagy eseményhez (kiállítás, vásár, kongresszus stb.) kapcsolódik.

Reklámműsor
Hirdetések, reklámot tartalmazó műsorszámok egységbe foglalása. Rádióban, TV-ben, esetleg színpadon patronált (szponzorált) műsor is lehet.

Reklámnyomtatvány
Reklámcélra készített nyomdatermékek gyűjtőfogalma.

Reklámpiac
Valamely ország reklámgazdaságába bekapcsolt vállalatok és önálló gazdasági tevékenységet folytató személyek (reklámozók, reklámügynökségek, média- és eszköztulajdonosok, tanácsadók, alkotóművészek) összessége.

Reklámpszichológia
Az alkalmazott pszichológiának azon ága, amely a reklám körében tanulmányozza az emberi kapcsolatok pszichológiai tényezőit, és erre a szakterületre alkalmazza az általános- és társadalompszichológia módszereit, technikáját. Saját kutatási módszereinek és eszközeinek kidolgozására is törekszik.

Reklámstratégia
A vállalati marketingstratégiának a reklámozásra alkalmazott, illetve kidolgozott része.

Reklámszakember
A reklámszakmában tevékenykedő elméleti és/vagy gyakorlati tudású, illetve képesítésű szakmunkatárs.

Reklámszöveg
Reklámüzenet nyelvi megfogalmazása.  

Reklámtárgy
Nagyobb értéket nem képviselő (szóró) ajándéktárgyak, amelyeken eltávolíthatatlanul szerepel a reklámozó vagy a termék márkaneve.
Ne feledje, ezt keres az ajandekbroker.hu oldalon, ezért van itt!

Reklámterv
A vállalati marketingterv keretében a termelő, illetve értékesítő szervezettel együttműködésben az elérni kívánt gazdasági cél megvalósítása érdekében készül. Elemei: értékesítési terv alapján a reklámigényes áruk kiválasztása, a piaci lehetőségek felmérése, a célcsoportok meghatározása, valamint a területi és eszközterv kidolgozása, végül a költségelőirányzat elkészítése.  

Reklámügynökség
Reklám szakvállalat, amely a reklámozó megbízásából reklámot tervez, kivitelez és ellenőriz, megbízója reklámmegrendeléseit az eszköztulajdonosokhoz közvetíti. Marketing- és reklámkutatással (pl. piackutatás, hatás-, hatékonyság- és eredményvizsgálatok) is foglalkozhat. Számos reklámügynökség tevékenységében súlypontokat képez és kizárólag vagy túlnyomó részt a reklám bizonyos területeire (pl. sajtóhirdetésre, levélreklámra, közterületi reklámra, vásári, kiállítási szolgáltatásokra) szakosodik. Az eszköztulajdonosoktól jutalékban részesül, ennek hiányában megbízójának szolgáltatási díjat számít fel, amelynek szokásos mértéke 15%.

Reklámüzenet
A reklám mondanivalóját szöveges és/vagy képi megfogalmazásban a reklámalanyhoz reklámeszközök (reklámhordozók) segítségével továbbító tájékoztató, illetve figyelemfelhívó közlés.